Xin BIOS cho CHUWI CWI529 Hi10 PQ64G42170700114

Xin BIOS cho CHUWI CWI529 Hi10 PQ64G42170700114 để cài đặt lại máy.Cần hướng dẫn cài camera,camera không có driver,nó không hoạt động.