Activated win10 bản quyền

please help me . My chuwi Hi10 Air 64G 19031862 factory reset has been unable to activate the win10 license.

Activation of Windows 10 Home after a restore is automatic since the serial number is engraved on the motherboard.
Verify that the installed system is Windows 10 Home multilanguage which is the original factory. Any other variant of the system will not activate the product.

1 Like

Tôi vẫn chưa thể kích hoạt bạn ạ. Làm ơn hướng dẫn chi tiết cho tôi. Tôi đã khôi phục cài đặt gốc rồi vào kích hoạt nhưng chưa được.

Nếu sau khi khôi phục hệ thống và kết nối với internet, hệ thống không tự động kích hoạt khi kết nối với internet, vui lòng viết thư cho service@chuwi.com nơi bạn sẽ được cung cấp số sê-ri để kích hoạt Windows